วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553วิทยาศาตร์ออนไลน์โดย อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท (27/01/47)- ความรู้ เรื่องการผสมเทียม (Artificial Insemination)- ความรู้ เรื่องการกำเนิดดิน- ความรู้ เรื่องพฤติกรรม (Behavior)- ความรู้ เรื่องระบบการย่อยอาหาร (Digestive System)- ความรู้ เรื่องอาหาร (Food)- ความรู้ เรื่อง ความเป็นกรด-เบสของดิน- ความรู้ เรื่อง ดาว- ความรู้ เรื่อง การเกิดแผ่นดินไหว- ความรู้ เรื่อง ระบบขับถ่าย- ความรู้ เรื่อง ส่วนประกอบของเลือด- ความรู้ เรื่อง แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นโดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ (27/01/47)- ความรู้ เรื่องสารและสมบัติของสาร- ความรู้ เรื่องสถานะของสาร- ความรู้ เรื่องมวลอะตอมและมวลโมเลกุล- ความรู้ เรื่องทฤษฎีจลน์ของก๊าซ- ความรู้ เรื่องการแยกสาร- ความรู้ เรื่อง พันธะเคมี- ความรู้ เรื่อง การกลั่น- ความรู้ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ- ความรู้ เรื่อง สมบัติบางประการของคอลลอยด์- ความรู้ เรื่อง สัญลักษณ์และการเรียกชื่อธาตุโดย อ.ทรงเดช ทองคำ (26/01/47)แบบเรียนด้วยตนเอง (ความรู้และแบบทดสอบ)อาหารโลกและการเปลี่ยนแปลงดิน หิน แร่แบบเรียนด้วยตนเอง (ความรู้และแบบทดสอบ)พันธะเคมี ( เวปอื่น )โครงสร้างอะตอมตารางธาตุโดย อ.รัตนา ชุปวา (27/01/47)- ความรู้ เรื่องการแยกองค์ประกอบของสารเนื้อเดียว- ความรู้ เรื่องความกดอากาศ- ความรู้ เรื่องชั้นบรรยากาศแบ่งตามสมบัติอุตุนิยมวิทยา- ความรู้ เรื่องเมฆ- ความรู้ เรื่องโอโซนและสาร ซี เอฟ ซี- ความรู้ เรื่องสารเนื้อเดียว- ความรู้ เรื่อง กรด - เบสในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม- ความรู้ เรื่อง ปัจจัยที่ควบคุมการแพร่- ความรู้ เรื่อง ปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง- ความรู้ เรื่อง สมบัติบางประการของสารละลายกรด- ความรู้ เรื่อง ส่วนประกอบของเซลล์โดย อ.รจนา ใจห้าว (27/01/47)- ความรู้ เรื่องระบบโครงกระดูก- ความรู้ เรื่องการหมุนเวียนของเลือดและก๊าซ- ความรู้ เรื่องระบบหายใจ- ความรู้ เรื่องระบบสืบพันธ์- ความรู้ เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1- ความรู้ เรื่อง กฏการเคลื่อนที่ข้อที่ 2โดย อ.สุพัฒรา ดาวหน (27/01/47)- ความรู้ เรื่องการเลี้ยวเบนของคลื่น- ความรู้ เรื่องการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำผ่านช่องเปิดคู่- ความรู้ เรื่องการหักเหของคลื่น- ความรู้ เรื่องคลื่นคืออะไร- ความรู้ เรื่องส่วนประกอบของคลื่น- ความรู้ เรื่อง สมดุลกล- ความรู้ เรื่อง งาน- ความรู้ เรื่อง พลังงาน- ความรู้ เรื่อง อุปกรณ์ในวงไฟฟ้าโดย อ.จงกล บัวสิงห์ (19/01/47)- ความรู้เรื่อง แรง- ความรู้ เรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อหนึ่งของนิวตันหรือกฎความเฉื่อย- ความรู้ เรื่องมวล- ความรู้ เรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน- ความรู้ เรื่องสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ- ความรู้ เรื่องกระแสไฟฟ้า- ความรู้ เรื่องคุณสมบัติของแท่งแม่เหล็ก- ความรู้ เรื่องแม่เหล็ก- ความรู้ เรื่องสนามแม่เหล็กโลก- ความรู้ เรื่องเส้นแรงแม่เหล็ก- ความรู้ เรื่องแหล่งกำเนิดไฟฟ้า- ความรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ของเสียง- ความรู้ เรื่อง การเลี้ยวเบน- ความรู้ เรื่อง การสะท้อน- ความรู้ เรื่อง การหักเห- ความรู้ เรื่อง บีตส์- ความรู้ เรื่อง คลื่นนิ่ง- ความรู้ เรื่อง ความถี่ธรรมชาติ- ความรู้ เรื่อง การสั่นพ้อโดย อ.กัญญารัตน์ พรหมคุณ (26/01/47)- ความรู้ เรื่องปฏิกิริยาเคมีในเซลล์- ความรู้ เรื่องเมแทบอลิซึม- ความรู้ เรื่องการสลายสารอาหารแบบใช้ออกซิเจน- ความรู้ เรื่องการสลายอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน- ความรู้ เรื่อง ชนิดของเอนไซม์- ความรู้ เรื่อง การทำงานของเอนไซม์- ความรู้ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา- ความรู้ เรื่อง ตัวยับยั้งเอนไซม์( Inhibitor )- ความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของตัวยับยั้งเอนไซม์- ความรู้ เรื่อง โครงสร้างและวิธีการแลกเปลี่ยนก๊าซของสิ่งมีชีวิต- ความรู้ เรื่อง การหายใจของพืชหลังการเก็บเกี่ยว- ความรู้ เรื่อง การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C3 และพืช C4- ความรู้ เรื่อง แหล่งที่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง- ความรู้ เรื่อง การลำลียงน้ำ แร่ธาตุและอาหารของพืช- ความรู้ เรื่อง ข้อสรุปแตกต่างระหว่างลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา (20/01/47)- ความรู้ เรื่องการผลิตเกลือจากน้ำทะเล- ความรู้ เรื่องเครื่องปั้นดินเผา- ความรู้ เรื่องแร่รัตนชาติ- ความรู้ เรื่องแร่เชื้อเพลิง- ความรู้ เรื่องประเภทของอุตสาหกรรม- ความรู้ เรื่อง สารละลายกรด- ความรู้ เรื่อง การแยกสาร- ความรู้ เรื่อง โครมาโทกราฟฟี- ความรู้ เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสีโดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม (25/01/47)- ความรู้ เรื่องความหมายฟิสิกส์อะตอม- ความรู้ เรื่องโครงสร้างสาร- ความรู้ เรื่องทฤษฎีอะตอมของดอลตัน- ความรู้ เรื่องการค้นพบรังสีคาโธด- ความรู้ เรื่องการทดลองหาค่าประจุต่อมวลของทอมสัน- ความรู้ เรื่องการทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน- ความรู้ เรื่องแบบจำลองอะตอมของทอมสัน- ความรู้ เรื่องแบบจำลองอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด- ความรู้ เรื่องแบบจำลองอะตอมของบอร์- ความรู้ เรื่องสเปกตรัมของอะตอม- ความรู้ เรื่องอนุกรมเส้นสเปกตรัม- ความรู้ เรื่องรัศมีวงโคจร ความเร็วและพลังงานของอิเล็กตรอนตามแบบของบอร์- ความรู้ เรื่องการทดลองของแฟรงค์และเฮริต์- ความรู้ เรื่องรังสีเอกซ์- ความรู้ เรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก 1- ความรู้ เรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก 2- ความรู้ เรื่องทวิภาคของคลื่นและอนุภาคของเดอ บรอยล์- ความรู้ เรื่องหลักความไม่แน่นอนและโอกาสเป็นไปได้ของไฮเซนเบริก- ความรู้ เรื่องกลศาสตร์ควอนตัม- ความรู้ เรื่องการเขียนปฏิกิริยานิวเคลียร์- ความรู้ เรื่องการค้นพบนิวตรอน- ความรู้ เรื่องการค้นพบโปรตอน- ความรู้ เรื่องการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี- ความรู้ เรื่องความหมาย ฟิสิกส์นิวเคลียร์- ความรู้ เรื่องชนิดของกัมมันตภาพรังสี- ความรู้ เรื่องปฏิกิริยานิวเคลียร์- ความรู้ เรื่องประวัติการค้นพบกัมมันตภาพรังสี- ความรู้ เรื่องรัศมีนิวเคลียส- ความรู้ เรื่องลูกระเบิดปรมาณูลูกที่สอง- ความรู้ เรื่องเวลาครึ่งชีวิตโดย อ.สมรักษ์ สีหาภาค- ความรู้ เรื่อง สมบัติของเหล็ก- ความรู้ เรื่อง สมบัติของทองแดง- ความรู้ เรื่อง สมบัติของสังกะสี- ความรู้ เรื่อง สมบัติของแคลเซียม- ความรู้ เรื่อง สมบัติของโครเมียม- ความรู้ เรื่อง วิตามิน- ความรู้ เรื่อง โปรตีน- ความรู้ เรื่อง น้ำ- ความรู้ เรื่อง คาร์โบไฮเดรด- ความรู้ เรื่อง ไขมันโดย อ.ศักดดนัย สืบเสน- ความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดพันธุกรรม- ความรู้ เรื่อง สิ่งกำหนดเพศในมนุษย์- ความรู้ เรื่อง พันธุศาสตร์- ความรู้ เรื่อง การโคลนยีน (GENE CLONING)- ความรู้ เรื่อง ประวัติของเมนเดลโดย อ.เดช ผิวอ่อน- ความรู้ เรื่อง กำลังไฟฟ้า- ความรู้ เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้า- ความรู้ เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน- ความรู้ เรื่อง เต้ารับและเต้าเสียบ- ความรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า- ความรู้ เรื่อง วงจรไฟฟ้า- ความรู้ เรื่อง สะพานไฟที่มา http://patchara1.igetweb.com/index.php?mo=3&art=43827

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552แรงเสียดทานแรงเสียดทาน หมายถึง แรงที่ใช้ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุกำหนดให้วัตถุมวล N มีน้ำหนัก mg วางอยู่บนพื้นราบ ดังรูปโดย N คือ แรงปฏิกิริยาของพื้นที่กระทำต่อวัตถุmg คือ น้ำหนักของวัตถุที่กระทำต่อพื้น (กดลงพื้น)เราสามารถพิจารณาผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุได้ในหลายๆ กรณี ดังต่อไปนี้1.เมื่อวัตถุอยู่นิ่ง ไม่มีแรงภายนอกมากระทำให้วัตถุเคลื่อนที่ แรงเสียดทานจะมีค่าเท่ากับศูนย์2.เมื่อมีแรงภายนอกมากระทำ มีผลให้วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้าย แรงเสียดทานจะมีทิศทางไปทางขวา คือมีทิศตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ และกระทำต่อผิวล่างของวัตถุที่สัมผัสกับพื้น ดังรูปโดย F แทน แรงที่ใช้ดึงให้วัตถุเคลื่อนที่f แทน แรงเสียดทานถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอจะได้ว่า F = f นั่นคือ แรงภายนอกที่กระทำให้วัตถุเคลื่อนที่จะมีค่าเท่ากับแรงเสียดทาน3.เมื่อมีแรงกระทำกับวัตถุเดิมแต่มีทิศที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวา แรงเสียดทานจะมีทิศทางไปทางซ้ายคอยต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดย F แทน แรงที่ใช้ดึงให้วัตถุเคลื่อนที่f แทน แรงเสียดทานประเภทของแรงเสียดทานแรงเสียดทานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ1.แรงเสียดทานสถิต (Static Friction) เป็นแรงเสียดทานซึ่งเกิดจากผิววัตถุ 2 ชนิด มาสัมผัสกัน พบว่า แรงเสียดทานที่เกิดจะมีค่าไม่คงที่ จะมีปริมาณเท่ากับแรงที่มากระทำและจะมีค่าสูงสุดเมื่อวัตถุเริ่มเคลื่อนที่2.แรงเสียดทานจลน์ (Kinetic Friction) เป็นแรงเสียดทานที่เกิดกับผิวของวัตถุทั้ง 2 ชนิด ในขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่ เช่น การกลิ้งของวัตถุ การลื่นไถลของวัตถุ และการไหลของวัตถุ เป็นต้นแรงเสียดทานเนื่องจากการกลิ้งของวัตถุและแรงเสียดทานเนื่องจากการลื่นไถลของวัตถุนั้นขนาดของแรงเสียดทานจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุ ตัวอย่างเช่น เราสามารถดันรถยนต์ที่เข้าเกียร์ว่างไว้ให้เคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าการดันรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นต้นนอกจากนี้แรงเสียดทานยังขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของผิวหน้าของพื้นที่วัตถุสัมผัส พื้นผิวหน้าขรุขระจะทำให้เกิดแรงเสียดทานมากกว่าพื้นที่มีผิวหน้าเรียบ ตัวอย่างเช่น แรงเสียดทานบนพื้นทรายมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานบนพื้นคอนกรีตที่เป็นทางวิ่งของสเกตบอร์ด ส่วนแรงเสียดทานจะเกิดขึ้นน้อยมาก เมื่อคนดันกล่องไม้ให้เคลื่อนที่บนพื้นที่มีผิวหน้าเรียบแรงเสียดทานเนื่องจากของไหล เช่น น้ำ ลม หรืออากาศ จะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ข้าม ขวาง หรือผ่านเข้าไปในของไหลหรืออากาศ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราถีบรถจักรยานปะทะลม หรือว่ายดำน้ำลงไปยังก้นสระหรือในทะเล ในของไหลนี้แรงเสียดทานของวัตถุจะขึ้นอยู่กับขนาด รูปร่าง และความเร็วของวัตถุด้วยสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน เป็นอัตราส่วนระหว่างแรงที่กระทำให้วัตถุเคลื่อนที่กับแรงที่กดลงบนพื้นผิวสัมผัส นักวิทยาศาสตร์ใช้อักษรมิว เป็นสัญลักษณ์แทน สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน
เขียนโดย ครูจำเริญ สุวรรณประสิทธิ์ 0 ความคิดเห็น

ใบความรู้ที่ 35เรื่อง แรงดึงดูดของโลกแรงดึงดูดของโลกแรงดึงดูดของโลกเป็นแรงที่เกิดจากโลกออกแรงดึงดูดวัตถุต่างๆ ให้ไปยังจุดศูนย์กลางของโลก โดยแรงนี้จะกระทำต่อวัตถุต่างๆ อยู่ตลอดเวลาน้ำหนักวัตถุต่างๆ ที่อยู่บนโลกมีน้ำหนัก ที่กล่าวว่ามีน้ำหนักนั้นเนื่องจาก แรงดึงดูดของโลกดึงดูดวัตถุให้ตกลงมายังพื้นโลก เมื่อกล่าวถึงน้ำหนักก็จะต้องกล่าวถึงมวลด้วย มวลและน้ำหนักไม่ใช่สิ่งเดียวกันมวล คือ ปริมาณของสารในวัตถุน้ำหนัก คือ แรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุถาให m1 เปนมวลของวัตถุm2 เปนมวลของโลกR เปนระยะหางจากจุดศูนยกลางโลกถึงวัตถุF เปนแรงดึงดูดระหวางมวลของโลกและวัตถุจะไดวา F  m1F  m2F  F  หรือจะไดวาF = G คือ คาคงตัวความโนมถวงสากล มีคา 6.67 × 10-11 Nm2/ kg2นํ้ าหนักของวัตถุชิ้นหนึ่งๆ เมื่อชั่งในบริเวณตางกันจะมีคาตางกัน โดยนํ้ าหนั กของมวล1 กิโลกรัมที่บริเวณเสนศูนยสูตรมีคาประมาณ 9.78 นิวตัน ในขณะที่นํ้ าหนักของมวล 1 กิโลกรัมที่บริเวณขั้วโลกมีคาประมาณ 9.83 นิวตันถ้าวัตถุมีมวลมากแล้ว โลกก็จะต้องออกแรงดึงดูดวัตถุนั้นมากด้วย วัตถุที่มีขนาดใหญ่นั้นก็จะมีน้ำหนักมากตามไปด้วย ในทำนองเดียวกันถ้าวัตถุนั้นมีมวลน้อย โลกก็จะออกแรงดึงดูดวัตถุนั้นน้อย วัตถุที่มีขนาดเบา ก็จะมีน้ำหนักน้อยเช่นกันน้ำหนัก คือแรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกกระทำต่อวัตถุ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราแขวนแอบเปิ้ลที่ตะขอของเครื่องชั่งสปริงแบบแขวน น้ำหนักของแอปเปิ้ลจะกรทำต่อสปริง แรงที่เกิดจากน้ำหนักของผลแอบเปิลจะกรทำต่อสปริงทำให้สปริงเปลี่ยนรูปร่างและขนาดได้มนุษย์รู้จักธรรมชาติของแรงโน้มถ่วงของโลกมาเป็นเวลานานแล้ว และได้พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ประโยชน์จากแรงโน้มถ่วง เช่น การใช้สามเกอตอกเสาเข็มซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นปั้นจั่น การใช้ประโยชน์จากการไหลของน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า การเล่นไม้ลื่นหรือกระดานลื่นก็อาศัยน้ำหนักตัวเรา ทำให้เคลื่อนที่ลงมาตามไม้ลื่นได้การพัฒนารูปร่างของยานพาหนะก็ต้องคำนึงถึงน้ำหนักของยานพาหนะและน้ำหนักของสัมภาระที่จะบรรทุกด้วย เพราะถ้าบรรทุกน้ำหนักมาก พลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะก็จะสิ้นเปลืองมากด้วย การยกของและการเดินขึ้นสู่ที่สูงต้องออกแรงเพื่อเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลก จึงมีการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรง หรืออำนวยความสะดวก เช่น รอก ลิฟท์ เพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ขึ้นสู่ที่สูงทำได้สะดวกและง่ายขึ้น
เขียนโดย ครูจำเริญ สุวรรณประสิทธิ์ 0 ความคิดเห็น

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว1.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องก.แรงดึงดูดของโลกทำให้วัตถุตกสู่พื้นโลกเสมอข.ทุกตำแหน่งบนพื้นโลกมีค่าแรงโน้มถ่วงเท่ากันค.แรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค2.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องก.แรงดึงดูดของโลกมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกข.มวลของสารไม่ขึ้นกับเนื้อของสารค.น้ำหนักของวัตถุเท่ากับมวลของวัตถุเสมอง.ถูกทุกข้อ3.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องก.ค่าแรงดึงดูดของโลกมีค่าเท่ากับ 9.8 เมตร/วินาที2ข. มวล คือ ปริมาณของสารในวัตถุค. น้ำหนัก คือ แรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุง. ถูกทุกข้อ4.ข้อใดเป็นประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงก.การใช้ปั่นจั่นตอกเสาเข็มข.การเล่นไม้ลื่นหรือกระดานลื่นค.การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำง.ถูกทุกข้อ5.การกระทำข้องมนุษย์ในข้อใดมีวัตถุประสงค์เพื่อเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกก.การสร้างลิฟท์ข.การสร้างบ้านค.การใช้รถยนต์เพื่ออำนวยความสะดวกง.การเดินทางโดยเรือข้ามฟาก

[เอ.อาร์.ไอ.พี, www.arip.co.th] รายงานข่าวล่าสุด เมื่อวานนี้ไมโครซอฟท์ (Microsoft) ได้ประกาศให้ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถดาวน์โหลด Office 2010 เวอร์ชันทดลอง (Office 2010 beta) ไปใช้กันได้แล้ว โดยทางบริษัทคาดว่า น่าจะมีผู้ใช้ที่สนใจดาวน์โหลดไปลองใช้อย่างน้อย 1 ล้านราย"ในกรณีที่คุณใช้ Office 2003 อยู่แล้วเกิดอยากลองใช้ Office 2010 คุณอาจจะรู้สึกว่า เหมือนเริ่มหัดใช้ซอฟต์แวร์กันใหม่เลยทีเดียว เนื่องจากส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ถ้าคุ้นเคยกับ Office 2007 อยู่แล้ว คุณจะสามารถใช้ออฟฟิศรุ่นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว" Chris Capossela รองประธานอาวุโสแผนกธุรกิจของไมโครซอฟท์ กล่าวเขายังกล่าวอีกด้วยว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงรอยต่อระหว่าง Office 2003 และ Office 2007 จะไม่ได้มีความแตกต่างของอินเตอร์เฟซมากนัก เมื่อขยับขึ้นมาใช้ Office 2010 แต่ผู้ใช้จะรู้สึกว่า มันใช้งานง่าย และมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ลงตัวกว่าเดิมมาก นอกจากนี้ Capossela ยังเชื่ออีกด้วยว่า ผู้ใช้จะต้องรู้สึกตื่นเต้นกับคุณสมบัติใหม่ๆ มากมายทีมาพร้อมกับออฟฟิศ 2010 อย่างเช่น
ฟังก์ชันใหม่สำหรับแก้ไขวิดีโอในสไลด์ของโปรแกรม PowerPointฟังก์ชันร่วมแก้ไขเอกสารใน Word ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สองคนสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงไฟล์เอกสารได้พร้อมกันการจัดการอีเมล์ใน Outlook และความสามารถในการผูกบัญชีผู้ใช้ Outlook เข้าไปในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social networks) ที่คุณชื่นชอบ"นี่ถือเป็นอีกหนึ่งหลักไมล์ของโปรแกรม Office ที่ใครก็สามารถใช้งาน และสนุกไปกับคุณสมบัติต่างๆ ของซอฟต์แวร์ได้อย่างครบครัน" Capossela กล่าว สำหรับกำหนดการวางตลาดของ Office 2010 จะอยู่ในช่วงประมาณกลางปี 2010 ดาวน์โหลด Office 2010 เวอร์ชันทดลองข้อมูลจาก: Channelwebที่มา http://www.arip.co.th/news.php?id=410352